Společenská a sociální odpovědnost firem

Pro společenskou a sociální odpovědnost firem se využívá zkratka CSR (z angl. Corporate Social Responsibility). Jde o dobrovolné integrování společenských, sociálních a ekologických hledisek do každodenních činností. Firmy se zavazují chovat při podnikání eticky a přispívat k ekonomickému růstu. Zároveň usilují o zlepšování kvality života svých zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.
Solární panely
Jelikož formování etických postojů ke světu začíná již ve škole, výchova k praktické etice by měla pokračovat i během pracovního života. Personální útvary by měly odpovídat za etické postoje zaměstnanců, jejich vzdělávání a stabilizaci.
Pro všechny pracující je snahou vyvážit pracovní a osobní život. Cílem CSR je investovat více do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahu se všemi zainteresovanými stranami. Základem tohoto systému je sledování a zlepšování všech aktivit vlastní organizace v oblasti ekologické, ekonomické a sociální a jejich vzájemné propojení přes parametry výkonnosti. Do ekonomické oblasti spadá etické chování firmy ke svým akcionářům, zákazníkům, dodavatelům i investorům. Firmy odmítají korupci, jsou transparentní a uplatňují principy dobrého řízení. V sociální oblasti klade CSR důraz na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a rovné příležitosti pro všechny pracovníky. Firmy mohou zajišťovat rekvalifikaci propuštěných zaměstnanců. Nejen pro eticky angažované podniky by mělo být samozřejmostí dodržovat pracovní standardy a nevyužívat děti pro práci. V environmentální oblasti společnosti usilují o ekologickou výrobu, produkty a služby, chrání přírodní zdroje, snižují negativní dopady na životní prostředí a recyklují. Mezi podniky a ochránci přírody se rozvíjí etické spolupráce.
Otevřená kancelář
Koncept CSR jde nad rámec legislativních předpisu a jeho dodržování je dobrovolné. Stát či vláda by měly usilovat o šíření tohoto trendu a vytvořit vhodný legislativní rámec, který může urychlit přijetí principů CSR.